HELP UKRAINE

Gratuitate în transportul feroviar pentru refugiații din Ucraina

Guvernul României, prin inițiativa Împreună ajutăm mai mult asigură asistență umanitară refugiaților din Ucraina, inclusiv gratuitate în transportul feroviar de călători.

Ce documente sunt necesare pentru a călători gratuit cu trenul în România?

Acte de identitate, documente de identitate temporare, de rezidență sau permise eliberate de autoritățile române cetăţenilor străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care intră în România.

Ce fel de bilete pot fi achiziționate?

Biletele sunt emise cu titlu gratuit și conțin mențiunea „HELP UKRAINE”. Ele asigură acces pe trenuri de rang Regio si Interregio, clasa a II-a, loc pe scaun și vor fi eliberate de toți cei șase operatori de transport feroviar de călători din România.

De unde se pot achiziționa biletele gratuite?

Biletele pot fi achiziționate de la casele de bilete sau de la personalul de tren, în funcție de modalitățile de vânzare ale fiecărui operator.

Pe ce rute pot fi folosite biletele?

Biletele cu titlu gratuit sunt valabile pe întreg teritoriul României, pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României.

O persoană poate achiziționa mai multe bilete?

Asigurarea gratuității pentru transportul feroviar de călători nu este limitată la o singură călătorie. Fiecare persoană vulnerabilă, care necesită transport feroviar în interioriul României poate folosi bilete multiple, de la diverși operatori, în funcție de necesitățile de călătorie.

Pentru mai multe detalii despre asistența umanitară oferită de România, accesați site-ul Guvernului României – https://www.gov.ro/ro/ucraina-impreuna-ajutam-mai-mult

––––––––––––––––––––––––––––

Free rail transport for displaced persons from Ukraine

The Romanian Government, through the initiative together we help more, provides humanitarian assistance to refugees from Ukraine, including free rail passenger transport.

What documents are required to travel for free by train in Romania?

Identity documents, temporary identity documents, residence documents or permits issued by the Romanian authorities to foreign citizens or stateless persons in special situations who come from the area of the armed conflict in Ukraine and enter Romania.

What kind of tickets can be purchased?

Tickets are issued free of charge and contain the words „HELP UKRAINE”. They provide access on Regio and Interregio trains, 2nd class, seated and will be released by all six rail passenger transport operators in Romania.

Where can the free train tickets be bought from?

Tickets can be purchased from the ticket offices or from the train staff, depending on the sales arrangements of each operator.

On which routes can the tickets be used?

The free train tickets are valid throughout Romania, during the temporary stay or transit through Romania.

Can one person purchase more tickets?

The provision of free rail passenger transport is not limited to a single journey. Each vulnerable person, who needs rail transport within Romania, can use multiple tickets, from various operators, depending on their travel needs.

For more details about the humanitarian assistance offered by Romania, visit the website of the Romanian Government – https://www.gov.ro/ro/pagina/ukraine-together-we-help-more

––––––––––––––––––––––––––––

Безкоштовний залізничний транспорт для біженців з України

Уряд Румунії через ініціативу «Разом ми допомагаємо більше » забезпечує гуманітарну допомогу біженцям з України, включаючи безкоштовний залізничний пасажирський транспорт.


Які документи потрібні, щоб безкоштовно подорожувати у Румунії потягом?

Документи, що посвідчують особу, тимчасові документи, що посвідчують особу, дозвіл на проживання чи дозволи на проживання, видані владою Румунії іноземним громадянам або особам без громадянства в особливих ситуаціях, які прибувають із зони збройного конфлікту в Україні та в’їжджають до Румунії.


Які квитки можна придбати?
Квитки видаються безкоштовно і містять напис «ДОПОМОЖІТЬ УКРАЇНІ». Вони забезпечують доступ до поїздів Regio та Interregio, II клас, місце для сидіння та будуть видаватися всіма шістьма операторами залізничного пасажирського транспорту в Румунії.


Де можна купити безкоштовні квитки?
Квитки можна придбати в касах або у потязі, залежно від умов продажу кожного оператора.


На яких маршрутах можна використовувати квитки?
Безкоштовні квитки діють по всій Румунії, під час тимчасового перебування або транзиту через Румунію


Чи може одна людина придбати декілька квитків?
Надання безкоштовного залізничного пасажирського транспорту не обмежується однією поїздкою. Кожна незахищена особа, якій потрібен залізничний транспорт у Румунії, може скористатися декількома квитками різних операторів, у залежності від потреб подорожі.


Для отримання детальнішої інформації про гуманітарну допомогу, яку надає Румунія, відвідайте веб-сайт уряду Румунії – https://www.gov.ro/ro/pagina/ykpa-ha-pa3om-ao-omora-mo-b-nbwe

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut