PAGINÃ ÎN CONSTRUCTIE!
 
 
 


E-mail: office@arf.gov.ro

 
 
DESPRE Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Autoritatea pentru Reforma Feroviara a fost înfiintata în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.62/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ca institutie publica, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, cu preluarea activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) si e) si atributiilor corespunzatoare acestora din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor.
Prin Hotarârea Guvernului nr.98/02.03.2017 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Reforma Feroviara si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr.21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobata organizarea si functionarea autoritatii, numarul maxim de posturi fiind de 79.
b) A.R.F. a fost înfiintata pentru desfasura o serie de categorii de activitati, între care se regasesc si urmatoarele:
- stabilirea si urmarirea procesului de implementare a masurilor necesare pentru eficientizarea retelei de transport feroviar public de calatori pe o retea feroviara, astfel cum acestea vor rezulta din strategia de eficientizare în domeniul retelei feroviare, care va fi elaborata în acest sens;
- încheierea si gestionarea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar public de calatori;
- stabilirea, derularea si implementarea masurilor necesare, în conditiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru atribuirea contractelor de servicii publice destinate serviciului public de transport feroviar de calatori pentru toti operatorii de transport feroviar de calatori, în conditiile prevazute de lege;
- achizitionarea, potrivit prevederilor legale în vigoare, de material rulant, destinat predarii catre operatori, în conditiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de calatori pe baza de proceduri aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, care se fundamenteaza pe criterii de transparenta si eficienta, care sa asigure o piata competitiva în domeniul transportului feroviar public de calatori;
- stabilirea, implementarea si monitorizarea indicatorilor de performanta pentru prestarea serviciilor de transport public feroviar de calatori care vor sta la baza atribuirii contractelor de servicii publice, în conditiile prevazute de lege;
- elaborarea si implementarea de programe necesare pentru eficientizarea si îmbunatatirea calitatii serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferata, inclusiv programe de eficientizare si restructurare destinate administratorului de infrastructura feroviara;
- promovarea de reglementari în domeniul subventionarii serviciilor publice de transport feroviar de calatori si alocarea acestor subventii catre operatorii acestor servicii pentru a asigura o administrare eficienta a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar.
d) Structura organizatorica a Autoritatii pentru Reforma Feroviara este aprobata prin HG nr. 98/2.03.2017
 
Proiecte derulate de Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Personalul A.R.F. împreuna cu specialistii BEI-PASSA, în baza acordului obtinut de la Directia Generala Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, conlucreaza la elaborarea documentatiilor ce vor sta la baza întocmirii Caietelor de Sarcini pentru:
- achizitia unui serviciu de consultanta ce va avea ca obiect elaborarea unui studiu privind "Sustenabilitatea si eficientizarea retelei feroviare din România", asa cum este precizat la art.2(1), lit.a din OUG nr. 62/2016, actualizata;
- întocmirea documentatiei necesara pentru achizitia de material rulant nou pentru transportul feroviar public de calatori, asa cum este precizat la art.2(1), lit.c din OUG nr. 62/2016, actualizata si în Master Planul General de Transport aprobat.
Totodata la aceasta data la ARF, pe lânga activitatile anterior mentionate, structurile proprii de specialitate mai au în executie si documentatia necesara pentru "achizitia serviciilor de consultanta în vederea implementarii prevederilor legale aplicabile ale Uniunii Europene privind compensatia serviciului public de transport feroviar de calatori în România".